Vedtægter

Vedtægter for fotoklubben Foto8660, Skanderborg


Stiftet den 18. maj 2015


1. Navn og hjemsted


Stk.1. Foreningens navn er Foto8660 i Skanderborg


Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Skanderborg by, Skanderborg kommune.


2. Foreningens formål


Stk.1.


a)  Det er Skanderborg Foto8660-forenings formål, at tilbyde interesserede mulighed for at dyrke passionen for fotografiet, samt med udgangspunkt i selv samme forening, at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen.


b) Udbygge medlemmernes kompetencer ved afholdelse af møder, foredrag, ved udflugter, saglig kritik og eventuelle indkøb af udstyr.


c) At skabe gode venskabeligt samvær, så medlemmerne indbyrdes kan delagtiggøre egne erfaringer.


3. Medlemskreds


Stk.1. Enhver over 15 år, med lyst og interesse for fotografering og arbejde for foreningens formål.


Stk.2. Der optages løbende nye medlemmer.


Stk.3. Bestyrelsen kan oprette ventelister, for optagelse af nye medlemmer, hvis det vurderes nødvendigt.


Stk.4. Udmelding sker skriftligt, ved henvendelse til kasseren, eller ved manglende kontingent betaling.


4. Kontingent


Stk.1. Kontingentets størrelse, fastsættes årligt af generalforsamlingen.


Stk.2. Kontingentet forfalder en gang årligt 15. juni.


Stk.3. Ved indmeldelse beregnes og betales kontingent for løbende år fra tidspunktet for indmeldelsen.


5. Økonomi


Stk.1. Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.


Stk.2. Intet medlem af klubben hæfter personligt for klubbens forpligtigelser, udover sit eget kontingent.


Stk.3. Klubben hæfter kun for sine forpligtigelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue.


Stk.4. Klubbens regnskab føres af kasseren, der tillige fører klubbens medlemsregister.


Stk.5. Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og
mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening, i formandens fravær tiltræder
næstformanden.


Stk.6. Ved optagelse af lån og ved salg/ pantsætning af fast ejendom tegnes
klubben af den samlede bestyrelse.


6. Generalforsamling


Stk.1. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed


Stk.2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt, inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel, ved mail til medlemmerne, med angivelse af dagsorden.


Stk.3. Regnskabet og indkomne forslag, udsendes sammen med indkaldelsen.


Stk.4. Indkomne forslag, skal bestyrelsen modtage senest 1. marts.


Stk.5. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen, er alle medlemmer der har betalt kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Stk.6. Der tages referat på generalforsamlingen, som offentliggøres på hjemmesiden.


Stk.7. Dagordenen for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende punkter:


  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning om klubbens arbejde i det forløbne år
  • Regnskabsaflæggelse
  • Behandling af indkomne forslag
  • Fastsættelse af kontingent, for den kommende sæson
  • Godkendelse af budget
  • Valg af formand og bestyrelsesmedlem hvert andet år (ulige år)
  • Valg af kasserer og næstformand (lige år). Suppleanter vælges hvert år.


7. Bestyrelsen


Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 4 personer, formand, næstformand, kassereren og et medlem.


Stk.2. Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold og har det overordnede ansvar for den daglige drift og administration af foreningens midler.


Stk.3. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. I ulige år vælges formand og 1 bestyrelsesmedlem. I lige år vælges næstformand og kasserer. Genvalg kan finde sted.


Stk.4. Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges for 1 år ad gangen.


Stk.5. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen, indtræder en suppleant for resten af valgperioden.


Stk.6. Formand og kasserer skal være personlig myndig.


Stk.7. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk.8. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper, til varetagelse af afgrænsede opgaver.


Stk.9. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent.


Stk.10. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 1 uges varsel.


Stk.11. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed i bestyrelsen er det formanden der har den afgørende stemme.


Stk.12. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger.


8. Vedtægtsændringer


Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.


Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.


9. Opløsning


Stk.1. Opløsning af klubben, kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.


Stk.2. Klubbens formue og indkøbt udstyr, skal i tilfælde af opløsning anvendes til andre fotografiske klubber eller andre almennyttige formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen, træffes af den opløsende generalforsamling.


10. Ikrafttrædelse


Stk.1. Vedtægterne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelse på generalforsamlingen 2015.


11. Datering


Stk 1. Vedtægterne er godkendt på stiftende generalforsamling den. 18. maj 2015.